REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

§1. OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Magia Ognia Kominki i Piece Kaflowe z siedzibą w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 153, NIP:6312675171, reprezentowana przez Magdalena Czajka.
 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług.
 3. Klient może zapoznać się z regulaminem w lokalu firmy oraz na stronie internetowej www.magiaognia.com

 

§2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamawiający zwraca się do Magia Ognia osobiście w lokalu firmy, mailowo lub telefonicznie z prośbą o przygotowanie wyceny za dzieło. Zamawiający przekazuje niezbędne informacje dotyczące dzieła ewentualnie przekazuje projekt, który ma zostać wykonany w ramach zawartej umowy.
 2. Jeżeli do wykonania wyceny niezbędne jest dokonanie pomiaru miejsca montażu, jego przeprowadzenie odbywa się przez wyznaczoną osobę w umówionym indywidualnie terminie.
 3. Wynagrodzenie za sporządzenie pomiaru to kwota 100zł, która zostaje wliczona w wynagrodzenie za wykonanie usługi, w postaci zadatku, który nie podlega zwrotowi.
 4. Po wykonaniu pomiaru miejsca montażu Przyjmujący zamówienie niezwłocznie przystępuje do wyceny. W wycenie Przyjmujący uwzględnia informacje dotyczące polecanych materiałów, wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi, zasad płatności, zasad i wysokości kosztów transportu, montażu, terminu realizacji przedmiotu umowy, określenie właściwej stawki podatku VAT. informacje będą stanowić podstawę do określenia przedmiotu zamówienia/umowy.
 5. Przyjmujący zamówienie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wyceny i wpłaceniu zaliczki, przystępuje do wizualizacji projektu, następnie przesyła go do akceptacji mailowo lub omawia osobiście w lokalu firmy z Zamawiającym.
 6. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu poprzez odpowiedź mailową, Przyjmujący zamówienie przystępuję do jego realizacji.
 7. Z chwila otrzymania maila z akceptacją dochodzi do zawarcia umowy między Zamawiającym a Przyjmującym zamówienie.

 

§3. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Przyjmujący zamówienie przystępuje do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po zawarciu umowy oraz przekazaniu bądź zaksięgowaniu na swoim rachunku bankowym wpłaty przez Zamawiającego zaliczki w wysokości 40% wartości przedmiotu umowy na rzecz Przyjmującego zamówienie.
 2. Zaliczka może zostać uiszczona w formie gotówkowej bądź przelewem na rachunek bankowy należący do Przyjmującego na podstawie faktury zaliczkowej.
 3. Termin realizacji typowej umowy, mieści się w przedziale od 4 do 10 tygodni; zaś w przypadku zamówień niestandardowych jest on ustalany indywidualnie.
 4. Ostateczny termin realizacji zamówienia jest określony w zamówieniu/umowie.
 5. Termin realizacji umowy jest liczony od momentu zaksięgowania zaliczki przez Zamawiającego na koncie Przyjmującego zamówienie.
 6. Termin realizacji wydłuża się w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, tzn., np. gdy producent materiałów niezbędnych do wykonania usługi nie dostarczy w zadeklarowanym terminie urządzenia, np. wkładu kominkowego lub kafli ceramicznych, elementów marmurowych etc.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają pisemnego potwierdzenia lub informacji wysłanej za pomocą maila na skrzynkę biuro@magiaognia.com.
 8. Na tydzień przed rozpoczęciem montażu Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 40% z pozostałej części umówionego wynagrodzenia.
 9. Ostatnią część wynagrodzenia, tj. 20% Zamawiający jest zobowiązany zapłacić po wykonaniu i odbiorze usługi, nie później niż w terminie określonym w treści faktury.
 10. Zapłata ostatniej części z wynagrodzenia jest potwierdzeniem, że Zamawiający odbiera dzieło bez zastrzeżeń.

 

§4. POSTĘPOWANIE REKLEMACYJNE

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Przyjmującego zamówienie względem Zamawiającego w przypadku wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować Zamawiającemu dzieło bez wad.
 3. Zawiadomienia o niezgodności dzieła z zawartą umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@magiaognia.com lub pisemnie na adres: 44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 153. 
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji ich rodzaju oraz daty wystąpienia. Zaleca się również załączyć zdjęcia pokazujące wadę dzieła.
 5. Przyjmujący zamówienie ustosunkuje się niezwłocznie do żądania Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedz w sprawie reklamacji wysyłana jest w formie, w jakiej złożył ją Zamawiający.
 6. Naprawa lub wymiana po okresie gwarancyjnym będzie rozpatrywana indywidualnie, proponowane rozwiązania będą uwzględniały czynnik ekonomiczny.

 

§5. GWARANCJA

 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wytwarzane przez niego dzieła są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.
 2. Przyjmujący zamówienie udziela gwarancji na następujące elementy które zostały wyprodukowane, dostarczone i zmontowane przez Przyjmującego zamówienie: Obudowa kominkowa 2 lata; 
 3. Wkład kominkowy posiada osobny certyfikat gwarancyjny.
 4. Gwarancja, o której mowa w §5 ust. 2 pkt. 1 i 2 nie obejmuje: Zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych, zadrapań, zużycia eksploatacyjnego; Przedmiotów i elementów, które zostały zmodyfikowane przez Zamawiającego; Naturalnej struktury oraz kolorów występujących w kamieniu naturalnym tzn. w marmurze, granicie, kwarcu oraz krzywizn występujących w ręcznie wykonywanej ceramice (kafle); Używania produktów w środowisku innym niż deklarowane na etapie zamówienia (użytkowanie produktów komercyjnie mimo deklaracji do użytku prywatnego, używanie produktu przez osoby trzecie na etapie budowy domu); Używanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, w szczególności palenie niedozwolonymi surowcami tzn. węgiel, tektury, styropian, opakowania po materiałach budowlanych, plastyk, podkłady kolejowe, drewno iglaste, mokre drewno liściaste (poniżej 20% wilgotności), podkłady kolejowe, śmieci
 5. Termin naprawy bądź wymiany nastąpi po uprzednim umówieniu z Zamawiającym.

 

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiający będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Przyjmującym zamówienie umowę o dzieło wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów, nie posiada prawa do odstąpienia od umowy.

 

§7. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Czajka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Magia Ognia Kominki i Piece Kaflowe
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy; Art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenie finansowe, w tym podatkowe; Art. 6 ust. 1 lit. f ROFO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane, w związku z zawartą umową sprzedaży i świadczeń usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja zamówień i świadczenie usług, wykonywanie obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także marketingowych celem kierowania ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
 4. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usługi. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży/ świadczenia usług.
 5. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży/usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 7. Jeżeli Pan/ Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą moi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, firmy kurierskie, pocztowe współpracujące z Administratorem.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu.zastosowanie do umów zawartych po dniu ich wejścia w życie.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zamówienia/ umowy o dzieło.
 3. Zmiany wprowadzone do Regulaminu udostępniane będą na stronie internetowej Przyjmującego zamówienie i będą mieć 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2022 r.