Facebook
Google+
Instagram

Hase. Zachwycające piece!

Re­tro ele­gan­cja, szyk no­wo­cze­sne­go wzor­nic­twa. Nie­miec­kie pie­ce wol­no­sto­ją­ce to naj­lep­sza al­ter­na­ty­wa dla tra­dy­cyj­nych ko­min­ków. Wy­ko­na­ne z wy­so­kiej ja­ko­ści ma­te­ria­łów, cha­rak­te­ry­zu­ją się pięk­ny­mi de­ta­la­mi. Fir­ma Ha­se sta­wia na naj­wyż­szą ja­kość swo­ich pro­duk­tów i ich ide­al­ne wy­koń­cze­nie. Ca­łość – od pro­jek­tu po go­to­wy pro­dukt po­wsta­je w jed­nym miej­scu – Tre­wi­rze. Za­sto­so­wa­nie naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik, gwa­ran­tu­je efek­tyw­ne spa­la­nie drew­na. Pie­ce Ha­se ogrze­ją każ­de wnę­trze i spra­wią, że za­chwy­cisz się ma­gią ognia.
O do­sko­na­łym wzor­nic­twie pie­ców fir­my Ha­se świad­czy „Oscar de­sin­gu”, czy­li na­gro­da Red Dot De­sign Award, uzna­wa­na za jed­no z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wy­róż­nień w dzie­dzi­nie wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go.


W siedzibie naszej firmy możecie Państwo skonfrontować wyobrażenia na temat jakości z rzeczywistością.
Serdecznie zapraszamy.
Katalog pieców Hase

Skontaktuj się z nami

Magia Ognia
ul. Daszyńskiego 153
(tuż obok dawnej pętli tramwajowej)
44 -100 Gliwice

mob: 728 816 158 
biuro@magiaognia.com
www.MagiaOgnia.com

Godziny otwarcia:
pn-pt: 10 - 18
Wybrane soboty, po wcześniejszym umówieniu
tel.: 728 816 158
       32 431 64 14
sprawdź dojazd do firmy
Strefa dla Architektów
Strefa dla Architektów
Strefa architekta w dążeniu do idealnego kominka…
Zapraszamy do współpracy Architektów, Projektantów Wnętrz, Firmy Projektowe.

Czytaj więcej
Hoxter - ważne informacje
Hoxter - ważne informacje
Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach.
Czytaj więcej
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
„Wszyscy” są tańsi niż BRUNNER! - Jesteśmy dumni
Dlaczego? Ponieważ przy budowie pieca kaflowego tańsze rozwiązanie nigdy nie okazuje się lepsze...
Czytaj więcej
Hase. Zachwycające piece!
Hase. Zachwycające piece!
Dobre piece pochodzą z Niemiec. Z Trier. 
Wszystko przemawia za piecami Hase. 

Czytaj więcej
Hoxter wodny
Hoxter wodny
De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia.
Czytaj więcej
Kominki na gaz
Kominki na gaz
Kominki gazowe to nie tylko elegancki design i wizja żywego ognia, to także bezproblemowa obsługa i możliwość montażu w każdym miejscu. Jakie są zalety posiadania urządzenia grzewczego na gaz?
Czytaj więcej